POSLÁNÍ:

Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého prostředí k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.

CÍLE:

 • Cílem služby je poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez přístřeší ve standardním hygienickém prostředí (čisté lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí).
 • Cílem služby je i poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a poskytnutí zázemí pro jednoduchou úpravu stravy (např.: ohřátí jídla, uvařit si čaj, uvařit si instantní polévku, apod.)
 • Cílem služby je pomoci klientovi s řešením jeho nepříznivé životní situace pomocí odborného sociálního poradenství.

PROVOZNÍ DOBA:         

pondělí – neděle; od 20:00 do 08:00 hod.

UBYTOVACÍ DOBA:

ubytováváme od 20:00 do 21:30hod

CENÍK:

Služba je částečně zpoplatněna.

 • Nocleh – 40Kč (první noc je bezplatně)
 • Praní + sušení prádla – 30Kč

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • muži bez přístřeší starší 18-ti let komunikující v českém jazyce

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • služba není poskytována klientům s omezenou soběstačností
 • služba není poskytována klientům, kteří vyžadují / potřebují osobní asistenci pracovníka k základním úkonům spojeným se sebeobsluhou
 • služba není poskytována klientům pod zjevným vlivem návykových a psychotropních látek
 • služba není poskytována klientům, jejichž chování je zjevně ohrožující buď pro samotného klienta, nebo pro jeho okolí.
 • služba není poskytována klientům zjevně agresivním
 • služba není poskytována klientům, kteří vyvolávají konflikty buď mezi uživateli služby, nebo s pracovníkem služby.
 • služba není poskytována uživatelům, kteří jednají v rozporu s pravidly poskytování služby
 • služba není poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje jinou službu než tu, kterou Noclehárna sv. Antonína poskytuje

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Rovnost

Ke každému klientovi přistupujeme nestranně. Všichni klienti mají stejná práva a povinnosti. Zaměstnanci zachovávají jednotné pracovní postupy ke všem klientům. Snažíme se předcházet upřednostňování nebo naopak k diskriminování klientů.

Respekt

Respektujeme individualitu každého klienta.

Individuální přístup

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně. Během poskytování služeb bereme v potaz individuální potřeby a přání klientů.

Důvěrnost

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Sdělené informace, nespadají-li do oblasti trestních činů, jsou považovány za důvěrné a nejsou nikomu sdělovány.

Informovanost

Zaměstnanci informují klienty o jejich právech a povinnostech. Klientům je nabízeno odborné sociální poradenství. Dochází k předávání informací o možnostech využití dalších návazných služeb.