Poslání

Naším posláním je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomocí. (Dbáme na individuální přístup.)

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která …

  • zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů)
  • je ekonomicky soběstačná (zaměstnání, vyřízení dávek…)
  • má navázané dobré vztahy s okolím
  • zvládá péči o děti (škola, lékař)
  • je schopna hospodařit (finance, domácnost)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Nepříznivá životní situace

Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny

  • členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti
  • členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích
  • členové nejsou orientováni v systému
  • členové se obtížně orientují v běžných společenských normách (např. smysluplné trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody)

Zásady:

Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti - Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.

Potřebnost a podpora samostatnosti – Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

Respektování svobody volby – Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Partnerství – Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

Princip nestrannosti  - Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme

Bezplatnost – Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.

Individuální přístup -  Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

Potraviny a oblečení pomáhají!

Prosíme všechny lidi s dobrým srdcem o darování potravin, či oblečení. Pracovníci Farní charity Jindřichův Hradec jsou i ochotni pro výše uvedenou materiální pomoc dojet a věci odvézt na základě předešlé domluvy na tel. čísle - 731 604 554.

Koledníci koledovali i u 44. lehkého motorizovaného praporu!

Děkujeme moc koledníkům, vojákům, kteří přispěli a panu vojenskému kaplanovi Npor. Mgr. Drahomíru Frühbauerovi za jeho neskonalou vřelost a ochotu!

Přednáška - Sociální systém v ČR - 14. 1.

Filosofie sociálního systému v ČR, popis jednotlivých subsystémů sociálního systému v ČR (státní sociální podpora, sociální pomoc, sociální pojištění), dávkový systém, diskuze.

Vánoční polévka pro potřebné

Farní charita Jindřichův Hradec společně s Českým Červeným křížem vaří 23. 12. 2015 od 11:00, tak jako každý rok Vánoční polévku pro všechny potřebné.

Charita tímto chce prokázat solidaritu se všemi lidmi v nouzi, nicméně polévka je o Vánocích pouze určitý symbol solidarity a pro někoho se tento symbol může zdát kýčovitým.

Charitní pracovníci, nechtějí kýč. Proto se snažíme intenzivně pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu vyznání, rasy, politického, sexuálního přesvědčení po celý rok, nikoli pouze o Vánočních svátcích, připomeňme tedy slova Senecova, která jsou po staletí stále platná: "Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě."

Přednáška"Drogová problematika"

 

Dne 26.září 2013 se uskutečnila v přednáškovém sále MZe přednáška"Drogová problematika"

Přednáška "Cesta z dluhové pasti"

Přednáška "Cesta z dluhové pasti"

Přednáška"Cesta z dluhové pasti" 27.června 2013 Přednáškový sál MZe 17:00

První letošní přednáška 6.5.2013

První letošní přednáška 6.5.2013

Téma: Zdravý životní styl,Poskytování první pomoci

Přednáška 6.5.2013

Přednáška 6.5.2013

Přednáška Zdravý životní styl,Poskytování první pomoci,Přednáškový sál 17:00