Farní charita Protivín byla založena  09. 07. 2001. Předmětem činnosti byla pečovatelská služba. Od roku 2008 se Farní charita zaměřila na děti a mládež. Farní charita dostala v roce 2008 do péče Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem. Dne 01.01.2018 zanika Farní charita Protivín. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je nyní v gesci Farní charity Jindřichův Hradec.

 

NAJDETE NÁS NA: Staré Město pod Landštejnem č. 1

Sociální služba poskytovaná dle zákona č. 108/ 2006 Sb., §62 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dále jen NZDM. Služba není bezbariérová.

 

  • Sociální pracovník: Mgr. Alena Gregorová, tel: 730 540 628, email: alena.gregorova@jhradec.charita.cz
  • Pracovník v sociálních službách: Petr Hruška, tel: 731 402 982, email: petr.hruska@jhradec.charita.cz
  • Pracovník v sociální službách: Jaroslava Hrušková, email: jaroslava.hruskova@jhradec.charita.cz

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SÍŤ

POSLÁNÍ:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor, ve kterém poskytuje zázemí a pomoc dospívající mládeži žijící v obci Staré město pod Landštejnem a jejím okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Díky nabídce smysluplného prožití volného času se snažíme o prevenci společensky nežádoucích jevů.

Stěžejní význam pro činnost NZDM má kontaktní práce s uživatelem služby, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu s mladým člověkem, ale především k řadě interakcí. Tyto kontakty otvírají v rámci přirozeného prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživatelova postoje či jednání směrem k odvrácení nepříznivé sociální situace nebo její prevenci, a to vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku nebo jiných návykových látek.

OKRUH OSOB kterým je služba poskytována:

Děti a mládež ve věku 7 – 22 let ze Starého města pod Landštejnem a jeho okolí zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi.

CÍLEM NZDM SÍŤ je minimalizovat možná úskalí související se způsobem života mladých dospívajících lidí, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomoci řešit jejich problémy.

Cíle NZDM SÍŤ:

a) zvyšovat znalost uživatelů služby o modelu funkční rodiny

b) zvyšovat motivaci uživatelů k pravidelné přípravě do školy a k ukončení vzdělání

c) zvyšovat kompetence uživatelů potřebné k uplatnění na trhu práce

d) nabídka prostoru uživatelům pro společensky přijatelné volnočasové aktivity a realizaci vlastních aktivit

e) podpora a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situací, komplikovaných životních událostí a při omezujících životních podmínkách

f) snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování

g) zvýšení sociálních schopností a dovedností

h) podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života

i) vytvoření bezpečného prostoru a podmínek pro realizaci vlastních aktivit

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

NÍZKOPRAHOVOST

-          maximální dostupnost, odstranění časových, prostorových a finančních bariér, které by bránily cílové

           skupině vyhledat prostory zařízení a využít nabídky poskytovaných služeb. Centrum nemá bezbariérový

           přístup.

ANONYMITA

-          uživatel služby má možnost zůstat v anonymitě. Pracovníci vyžadují po uživateli pouze ty údaje, které jsou

           nezbytné pro poskytování služby. Dokumentace vedená o uživateli musí být vedena s jeho souhlasem a

           uživatel má právo do ní nahlížet.

RESPEKT

-          pracovníci respektují rozhodnutí uživatele při výběru typu služby a aktivit nabízených NZDM. nabízené

           služby se přizpůsobují aktuálním potřebám uživatelů.

MLČENLIVOST

-          pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

ROVNOST

-          pracovníci přistupují ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy

           atd.

BEZPLATNOST

-          tato služba je poskytována bezplatně (bez finanční úhrady)

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ v obci Staré Město pod Landštejnem a jejím okolí  je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor  ve kterém poskytuje zázemí a pomoc dospívající mládeži žijící v obci Staré Město pod Landštejnem a jejím okolí.  Díky nabídce smysluplného prožití volného času se snažíme o prevenci společensky nežádoucích jevů.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

-          výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

-          pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-          sociálně terapeutické činnosti

 

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ

Pondělí          11:00 - 19:00

Úterý              11:00 - 19:00  

Středa            11:00 - 19:00, pracovní doba sociální pracovnice je 16:00 - 19:00hod

Čtvrtek           11:00 - 19:00

Pátek             11:00 - 19:00

Den Charity

Den Charity

Přijměte pozvání na DEN CHARITY, který se uskuteční 27. 9. 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGy6rRmf14&feature=youtu.be&t=7m59s 

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města panem Ing. Stanislavem Mrvkou pořádá veřejnou sbírku pro malou Andrianku. Výtěžek sbírky je určen na zakoupení auta. 

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

Srdečně Vás tímto zveme na charitativní koncert, který proběhne v sobotu 29.9.2018 od 16:00hod v Kapli sv. Máří Magdaleny. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 18.6.2018 proběhla na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci prezentace jindřichohradeckých poskytovatelů sociálních služeb. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Srdečně Vás tímto zveme na akci Den poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne ve středu 20.06.2018 od 10:30hod u kulturního domu Střelnice. Přijďte se podívat i na prezentaci služeb Farní charity Jindřichův Hradec. Těšíme se na Vás!

VÝDEJNA SAMARITÁN

Samaritán

Od 24. 4. 2018 otevíráme VÝDEJNU SAMARITÁN