MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC, Odbor sociálních věcí

ZŘIZOVATEL:                  Město Jindřichův Hradec
ADRESA:                         Klášterská 135/II, 377 01, J. Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:      Mgr. Z. Šindelářová
WWW STRÁNKY:            www.jh.cz
E-MAIL:                            meu@jh.cz
TELEFON:                       384 351 111

NABÍDKA SLUŽEB:

Odbor sociálních věcí

- vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou (ul. Růžová 30/II, ul. Větrná 50/V a ul. U Nemocnice 61/III a  62/III)

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

- činnosti vykonávané na tomto úseku:

 • realizace opatření na ochranu dětí – podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
 • rozhodování o předpěstounské a předadopční péči, přijímání písemného souhlasu rodiče k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
 • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče – přijímání žádostí o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů a dětí vhodných k osvojení nebo k svěření do pěstounské péče, vedení spisové dokumentace o dětech a žadatelích
 • zajišťování poradenské činnosti – zajišťování přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci těmto osobám
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy; vykonávání návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních a posuzování toho, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení
 • výchovná opatření – rozhodování o opatření podle zvláštního právního předpisu, neučiní-li tak soud; přihlédne přitom k tomu, že k projednávání nedostatků podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) nevedlo k nápravě. Opis rozhodnutí zasílá obec obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Úřední hodiny MěÚ J. Hradec: PO a  ST    8:00 – 17:00 hod.

 MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA

ADRESA:                             Česká 1175/II, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:          PhDr. Oldřiška Tomšová
TELEFON:                           384 361 567

WWW STRÁNKY:              http://www.manzelskaporadna-jh.cz/pages/

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Jihočeský kraj a Vysočinu

ADRESA:                            Vodní 21, České Budějovice
KONTAKTNÍ OSOBA:         Ing. Vladimír Toman
TELEFON, FAX:                  387 428 764, 387 843 419
WWW STRÁNKY:               www.suip.cz/oip05
E-MAIL:                               budejovice@oip.cz

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - Jindřichův Hradec

ZŘIZOVATEL:                   Ministerstvo práce  a sociálních věcí
ADRESA:                          Sládkova 332/II, Jindřichův Hradec
ŘEDITEL:                          Mgr. Josef Čech
E-MAIL:                             posta.jh@cssz.cz
TELEFON:                        384 359 111
FAX:                                  384 362 977

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pracoviště Jindřichův Hradec

ZŘIZOVATEL:                   Jihočeský kraj
ADRESA:                          Pravdova 873/II, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:       Mgr. Jiřina Havlíková
WWW STRÁNKY:             www.pppcb.cz
E-MAIL:                             poradnajh@pppcb.cz
TELEFON:                        384 388 133, 721 077 255

NABÍDKA SLUŽEB

Práce s klienty (diagnostika, reedukace, terapie)

Předškolní věk

 • posouzení zařazení do specializované třídy MŠ
 • vyšetření za účelem zařazení zdravotně postiženého dítěte do režimu individuální integrace
 • posouzení školní připravenosti
 • vyšetření laterality
 • posouzení rizika poruch čtení a psaní pro předškoláky a rané školáky (Test rizika)
 • poradenská intervence
 • cvičné programy pro rozvíjení oslabených percepčních, motorických a kognitivních funkcí
 • speciální cvičné programy – KUMOT (rozvoj motoriky a  sociálních dovedností), Grafomotorika podle dr. Heyrovské,

Školní věk (základní i střední školství)

 • diagnostika specifických poruch učení a dalších školních obtíží
 • diagnostika specifických poruch chování
 • diagnostika vztahů v třídním kolektivu
 • vyšetření a poradenství v oblasti profesionální orientace
 • poradenská intervence v obtížných životních situacích
 • terapeutické vedení (terapeutické skupiny, individuální terapie)

Informační a metodická činnosti

 • metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence na ZŠ i SŠ
 • pravidelné setkávání s dyslektickými asistenty na ZŠ
 • poskytování konzultací pedagogům, rodičům
 • metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů 
 • metodická pomoc při tvorbě minimálních preventivních programů
 • přednášky a besedy pro rodiče dětí předškolního věku
 • přednášky a besedy pro pedagogy
 • vytváření vlastních metodických materiálů pro rodiče i pedagogy

PROBAČNÍ a MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR

Středisko Jindřichův Hradec

ZŘIZOVATEL:                     Ministerstvo spravedlnosti
ADRESA:                            Na Hradbách 43/I, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:         PhDr. Alena Böhmová
WWW STRÁNKY:               www.pmscr.cz
E-MAIL:                               abohmova@pms.justice.cz
TELEFON:                          384 350 214, 731 621 321

NABÍDKA SLUŽEB

Registrované služby: 

- úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.

Probací se rozumí zajištění výkonu alternativních trestů, tj. trestů nespojených s odnětím svobody, nejčastěji se jedná o výkon probačního dohledu nebo výkon trestu obecně prospěšných prací. Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Zvláštní pozornost věnuje PMS mladistvým a dětem mladším 15 let, které se dostanou do konfliktu s trestním zákonem.

Finanční dostupnost:      bez úhrady

Otevírací doba: 7:00 – 15:30 (po předchozí dohodě je možné jednání i mimo tuto dobu)

Klienti: osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, poškození trestným činem, a to kdykoliv v průběhu trestního řízení

 

ÚŘAD PRÁCE v Jindřichově Hradci

ZŘIZOVATEL:                     Ministerstvo práce a soc. věcí
ADRESA:                            Janderova 147/II, 377  01, J. Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:         Ing. Stanislava Zemanová
WWW STRÁNKY:               http://portal.mpsv.cz
E-MAIL:                               posta@jh.mpsv.cz
TELEFON:                          384 418 111

Úřad práce je správní úřad, správní obvod úřadu práce je shodný  s územním obvodem okresu Jindřichův Hradec. Zabezpečuje státní politiku zaměstnanosti a další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů.

POSKYTOVANÉ DÁVKY

1.  v nezaměstnanosti

     a)  podpora v nezaměstnanosti

     b)  podpora při rekvalifikaci

2. státní sociální podpory

     a) závislé na příjmu klienta (rodiny):

 • přídavek na dítě – poskytován až do věku 26 let v případě, kdy je dítě nezaopatřené a  příjem rodiny nepřekračuje státem stanovenou hranici (tj. 2,4 násobek životního minima) v uplynulém kalendářním roce.
 • sociální příplatek – podmínkou poskytnutí je péče o alespoň jedno nezaopatřené dítě, příjem rodiny za uplynulé kalendářní čtvrtletí nesmí dále přesáhnout 2,0 násobek životního minima.
 • příspěvek na bydlení – nárok má pouze vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě zároveň hlášen k trvalému pobytu, je nutno dokládat skutečné náklady na bydlení  v uplynulém kalendářním čtvrtletí (tj. jejich výši a skutečné zaplacení).

      b) nezávislé na příjmu klienta (rodiny):

 • rodičovský příspěvek – nárok má rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku ( u postižených dětí do 7 let věku)
 • dávky pěstounské péče – skupina celkem 4 dílčích dávek, které jsou vyplácené osobě, která má dítě (děti) v pěstounské péči
 • porodné   – dávka je vyplácená ženě, která porodila dítě (nárok vzniká dnem  porodu)
 • pohřebné – dávka je vyplácená osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt  zemřelé osoby na území ČR. (nárok vzniká dnem pohřbení). Nutno doložit fakturu o zaplacení pohřbu. Nově se dokládá ještě doklad o nezaopatřenosti dítěte nad 15 let – potvrzení o studiu.)
 • Oddělení dávkové

  - poskytuje na žádost a podle platných právních norem dávky v systému hmotné nouze, sociálních služeb a dávek sociální péče:

  • Příspěvek na živobytí
  • Doplatek na bydlení
  • Mimořádná okamžitá pomoc
  • Příspěvek na péči
  • Příspěvek na individuální dopravu
  • Příspěvek na zvýšené životní náklady
  • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
  • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
  • Příspěvek na úpravu bytu
  • Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu morového vozidla
  • Příspěvek na provoz motorového vozidla

Lékařská posudková služba:

- posuzování zdravotního stavu pro účely poskytnutí dávek nebo mimořádných výhod dle zvláštních právních předpisů

Poskytované  příspěvky:

      a)  zaměstnavatelům při zřizování prac. příležitostí pro OZP:

 • chráněná pracovní dílna = pracoviště zaměstnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání OZP,  kde je v průměrném přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců
 • chráněné pracovní místo = pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro OZP
 • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením – poskytuje se formou příspěvku zaměstnavateli, zaměstnávajícímu více než 50% OZP z celkového počtu zaměstnanců

      b)  zaměstnavatelům při vytváření nových prac. příležitostí:

 • veřejně prospěšné práce – pracovní příležitosti vytvářené po dohodě s ÚP spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí
 • společensky účelná pracovní místa – zřizuje je zaměstnavatel po dohodě s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem     

      c) uchazečům o zaměstnání včetně osob zdravotně postižených, kteří se rozhodnou vykonávat  samostatně výdělečnou činnost.                                                                                     

NABÍDKA SLUŽEB:

 • pomoc při zprostředkování zaměstnání všem uchazečům o zaměstnání včetně zájemců o zaměstnání
 • poradenství při volbě povolání
 • poradenství pro uplatnění se na trhu práce – JOB CLUB
 • možnost zaměstnání  občanů ČR v zemích EU – kontaktní osoba EURES poradce
 • speciální poradenství (individuální nebo skupinové poradenství)
 • podpora změn profese a povolání, získání nových dovedností pro trh práce – rekvalifikační kurzy
 • pomoc a poradenství zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením (dále jen ,,OZP“)

Klienti:

 • uchazeči  a zájemci o zaměstnání včetně osob se zdravotním postižením
 • žáci ZŠ, SOU a SOŠ
 • uchazeči o zaměstnání, kteří potřebují zvláštní pomoc, osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • národnostní menšiny
 • cizinci trvale žijící v České republice

Úřední hodiny:

Pondělí, Středa                        8,00  -  17,00 hodin
Úterý, Čtvrtek, Pátek                8,00  -  13,00 hodin

 

AGENTURA SESTER

Kristína Vokáčová

ADRESA:                         U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:      Kristína Vokáčová
E-MAIL:                            agentura.sester@post.cz      
TELEFON:                        384 326 979, 731 407 087

Organizace zajišťuje terénní komplexní ošetřovatelskou péči.

NABÍDKA SLUŽEB

Poskytovaná zdravotní péče:

 • vyšetření stavu pacienta – sledování TK, glykemie
 • odběr biologického materiálu (krev, moč …)
 • aplikace infuzní terapie
 • ošetřování stomie
 • lokální ošetření (pooperační péče, převazy ran, bércových vředů)
 • ošetření katetrů, výplachy, klyzma, cévkování
 • aplikace injekcí
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Doprovodné služby:

 • ošetřovatelská rehabilitace
 • nácvik soběstačnosti a zaučení rodiny v ošetřování
 • odborné poradenství, kontakt na poskytovatele sociálních služeb
 • krátkodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek a zácvik v používání (chodítka, vycházkové vozíky, toaletní křesla, antidekubitální podložky, inhalační přístroje, biolampy)

Úhrada: placeno ze zdravotního pojištění

Pracovní doba:                  PO – PÁ               7:30 – 15:30 hod

Poskytování služby je možno domluvit i mimo pracovní dobu.

Klienti: osoby částečně nebo plně závislí na cizí pomoci se zdravotním, mentálním či duševním onemocněním (všechny věkové kategorie)

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JIHOČESKÉHO KRAJE

Pracoviště Jindřichův Hradec

ADRESA:                          Janderova 147/II, 377 01 J. Hradec
Kontaktní osoba:               Bc. Miroslava Ferdanová

Telefon, fax:                       384 361 723
E-MAIL:                             jindrichuvhradec@jczps.cz        

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje je neziskovou organizací, jejímž  hlavním cílem  je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených, a to hlavně pomocí v orientaci  sociálně právních otázek

NABÍDKA SLUŽEB

Registrované služby:

Odborné sociální poradenství – informace pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech .  Poskytování informací o druhu sociálních služeb, pomoc při zprostředkování navazujících služeb, poradenství v oblasti sociálních a právních systémů a pomoc při jednání s úřady. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek. Sociální poradenství je bezplatnou sociální službou.

Neregistrované služby:

Volnočasové aktivity – pomoc při zajišťování volnočasových aktivit základním organizacím STP, SPCCH

 

Hodiny pro veřejnost: Po, ST  8:00 – 12:00   12:30 – 16:00

Terénní poradenství:            Út   8:00 – 12:00

Možnost sjednat schůzku telefonem i mimo hodiny pro veřejnost.

Klienti: osoby se zdravotním postižením seniorům a jejich rodinným příslušníkům.

 

Domácí zdravotní péče

Eva Šafránková

ADRESA:                          U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:       Eva Šafránková
E-MAIL:                             dzpsafrankova@seznam.cz                                                                                     WWW STRÁNKY:            http://www.domaci-zdravotni-pece.cz/
TELEFON:                         384 376 253

Sesterská terénní péče poskytovaná v bytě nemocného, indikovaná praktickým nebo ošetřujícím lékařem je plně hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Personál tvoří 15 odborně vzdělaných sester s praxí. K dispozici je 5 – 7 aut, dojezdová vzdálenost je 20 km od J. Hradce. Domácí zdravotní péče spolupracuje s 15ti praktickými lékaři a s odbornými lékaři  nemocnice.

NABÍDKA SLUŽEB

Poskytovaná zdravotní péče:

 • odběr krve a ostatního biologického materiálu
 • kontrola krevního tlaku, převazy pooperačních a chronických ran
 • aplikace injekcí a podání léků, aplikace a nácvik aplikace inzulínu, spojený s komplexní péčí o diabetika
 • cévkování, péče o permanentní katetry, výplachy, podání klysma
 • ošetření stomií, poučení, zácvik pacienta a rodiny, podání infuzí
 • tlumení bolestí a její monitoring, spolupráce s ambulancí bolesti
 • ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti
 • péče o imobilní pacienty, prevence vzniku proleženin
 • odborný dohled nad pacienty, kteří jsou odkázáni na ventilátory, odsávání
 • péče o umírající v domácím prostředí včetně podpory rodinných příslušníků

Doprovodné služby:

 • odborná poradenská činnost
 • zápůjčky zdravotních pomůcek (invalidních vozíků, toaletních křesel, chodítek, odsávaček)

Domov seniorů Jindřichův Hradec

ZŘIZOVATEL:                   Jihočeský kraj, organizace je jedním ze  zařízení Ústavu sociálních služeb J. Hradec
ADRESA:                          Otín 103, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:      Ing. Jiří Kubát
WWW STRÁNKY:            www.dsjh.cz 
E-MAIL:                            vedouci@dsjh.cz 
TELEFON, FAX:               384 322 067, 384 321 687

Posláním Domova důchodců Jindřichův Hradec je poskytování pobytových služeb v domově pro seniory osobám – zejména občanům okresu J. Hradec, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány osobám, které mají nárok na starobní nebo plný invalidní důchod.


NABÍDKA SLUŽEB

Registrované služby:

 • domov pro seniory – poskytuje pomoc, podporu, případně plné zajištění základních potřeb obyvatelů domova, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Kapacita zařízení je 133 míst. Služba je poskytovaná 24 hodin denně, 365 dní v týdnu.

 • domov se zvláštním režimem – poskytuje potřebnou péči uživatelům služeb se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Kapacita je 20 míst.

Úhrada:  klienti si hradí ubytování a stravu dle platného sazebníku, za poskytovanou péči platí celou výši přiznaného příspěvku na péči.

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

ZŘIZOVATEL:                  Město Jindřichův Hradec
ADRESA:                         Políkno 47, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:     Radka Plucarová Dis
E-MAIL:                           dmd.polikno@seznam.cz     
TELEFON:                      384 326 320, 724 363 260

Jedná se o pobytovou službu pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Tato služba je poskytovaná 24 hodin denně, a to na dobu nepřevyšující 1 rok. Kapacita zařízení je 17 lůžek.

NABÍDKA SLUŽEB

Registrované služby:

Azylový dům

 • – zařízení vytváří podmínky pro přípravu stavy (k tomu slouží zázemí kuchyně),
 • - ubytování je v samostatných pokojích, které jsou dvou a třílůžkové. Součástí ubytování je zajištění podmínek úklid, praní, sušení a žehlení prádla.
 • - uživatelům je také poskytována pomoc při řešení běžných záležitostí. Jednotlivé formy a rozsah pomoci jsou součástí individuálních plánů uživatelů.

Neregistrované služby:

 • - systematická výchovná a poradenská péče při péči o děti, pomoc při zprostředkování trvalého bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školních a předškolních zařízení, pomoc při jednání s orgány místní a státní správy a pod.

Úhrada: hradí se ubytování

Farní Charita Jindřichův Hradec

ZŘIZOVATEL:                   Biskupství českobudějovické                                                                                           ADRESA:                          Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec                                                    KONTAKTNÍ OSOBA:      Bc. Karolína íchová, DiS.                                                                                                EMAIL:                              info.jhradec@charita.cz                                                                                                      TELEFON:                        731 604 554

Posláním organizace je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

NABÍDKA SLUŽEB

Registrované služby:

- sociální poradenství – Občanská poradna Jindřichův Hradec – základními poskytovanými činnostmi je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, poskytování informací

Neregistrované služby:

 • - šatník
 • - zprostředkování duchovní pomoci
 • - pořádání zájezdů
 • - různé akce pro děti (Dětský den, Mikulášská besídka)
 • - různé akce pro seniory
 • - vzdělávací aktivity – přednášky, koncerty
 • - krizová pomoc v mimořádných situacích (např. povodně)

Úhrada: služby poskytovány zdarma

Pracovní doba: PO- PÁ 7:30-16:00

Klienti: osoby v krizi, matky s dětmi, nepřizpůsobiví občané, senioři, Rómové