Poslání

Naším posláním je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomocí. (Dbáme na individuální přístup.)

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která …

 • zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)
 • je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
 • zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, …)
 • je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)
 • má navázané dobré vztahy s okolím

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

Nepříznivá životní situace

Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny

 • členové nezvládají péči o děti
 • členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti
 • členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích
 • členové nejsou orientováni nebo se obtížně orientují v systému, v běžných společenských normách (např. smysluplné trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody)

Zásady

Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti

 • Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.

Úcta k životu

 • Při práci s klienty si uvědomujeme hodnotu života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.

Potřebnost a podpora samostatnosti

 • Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

Respektování svobody volby

 • Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Partnerství

 • Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

Princip nestrannosti

 • Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme

Bezplatnost

 • Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.

Individuální přístup

 • Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

Pátý ročník Tradiční polévky pro potřebné

Pátý ročník Tradiční polévky pro potřebné

Dne 23.12.2016 se konal již pátý ročník Polévky pro potřebné. 

Benefiční fotbal

plakát

Benefiční fotbal pro lidi v nouzi! Přijďte změřit síly a zároveň ulevit lidem v nouzi.

Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným

Program FEAD

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, které pomohou také odbornou radou.

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

Základní exkurz do lidských práv

 

 

Východisko lidských práv z pohledu společenských věd, historický vývoj lidských práv, 3 generace lidských práv, základní dokumenty, základní lidská práva

Potraviny a oblečení pomáhají!

Prosíme všechny lidi s dobrým srdcem o darování potravin, či oblečení. Pracovníci Farní charity Jindřichův Hradec jsou i ochotni pro výše uvedenou materiální pomoc dojet a věci odvézt na základě předešlé domluvy na tel. čísle - 731 604 554.

Koledníci koledovali i u 44. lehkého motorizovaného praporu!

Děkujeme moc koledníkům, vojákům, kteří přispěli a panu vojenskému kaplanovi Npor. Mgr. Drahomíru Frühbauerovi za jeho neskonalou vřelost a ochotu!

Přednáška - Sociální systém v ČR - 14. 1.

Filosofie sociálního systému v ČR, popis jednotlivých subsystémů sociálního systému v ČR (státní sociální podpora, sociální pomoc, sociální pojištění), dávkový systém, diskuze.

Vánoční polévka pro potřebné

Farní charita Jindřichův Hradec společně s Českým Červeným křížem vaří 23. 12. 2015 od 11:00, tak jako každý rok Vánoční polévku pro všechny potřebné.

Charita tímto chce prokázat solidaritu se všemi lidmi v nouzi, nicméně polévka je o Vánocích pouze určitý symbol solidarity a pro někoho se tento symbol může zdát kýčovitým.

Charitní pracovníci, nechtějí kýč. Proto se snažíme intenzivně pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu vyznání, rasy, politického, sexuálního přesvědčení po celý rok, nikoli pouze o Vánočních svátcích, připomeňme tedy slova Senecova, která jsou po staletí stále platná: "Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě."

Přednáška"Drogová problematika"

 

Dne 26.září 2013 se uskutečnila v přednáškovém sále MZe přednáška"Drogová problematika"