Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas je bezplatná služba pro děti a mládež ve věku 7 – 22 let, které se potýkají s nepříznivou sociální situací.Logo NZDM Kompas

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor, podporu a pomoc
dětem nebo mládeži k řešení jejich osobních problémů, bezpečnému trávení volného
času. Chceme motivovat a pomoci klientům, aby našli sílu u sebe sama k řešení svých
problémů nebo těžkostí.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7 – 22 let, které se potýkají s nepříznivou sociální situací, např. řeší problémy v rodině, s vrstevníky, ve škole nebo se setkali s rizikovou situací.

Cíle

Chceme společnou prací dosáhnout toho, aby klient:

 • měl vybudované přátelské vztahy
 • byl schopen se připravovat do školy, popř. na své budoucí zaměstnání
 • byl schopen samostatně řešit komplikované životní události

Služba je poskytována bezplatně.

Historie služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou Farní charity Jindřichův  Hradec a to od 1. 1. 2018. Tato služba byla poskytována po dobu několika let ve Starém Městě
pod Landštejnem, nejprve pod záštitou Farní charity Protivín a následně pod FCH Jindřichův
Hradec.

Z organizačních důvodů došlo k 1. 1. 2019 k přesunutí této služby do Jindřichova Hradce. S tímto
termínem se pojí taktéž změna názvu služby. Nyní je služba pojmenována NZDM Kompas.

Zásady poskytované sociální služby

 • Nízkoprahavost - Snažíme se o maximální dostupnost, odstranění časových, prostorových a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory centra a využít nabídky poskytovaných služeb. (Prostory nejsou bezbariérové. Služba se nachází v patře.)
 • Anonymita - Klient služby má možnost zůstat v anonymitě.
 • Respekt - Respektujeme rozhodnutí klienta služby.
 • Indivuální přistup - Přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy atd.
 • Úcta k životu - Při práci s klienty si jsme vědomi hodnoty života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.
 • Rovnost - Neděláme rozdíly mezi klienty. Nikoho nezvýhodňujeme. Ke každému přistupujeme stejně, avšak s ohledem na jeho individualitu.
 • Důvěra - Snažíme se s klienty vytvářet přátelské vztahy. Chceme, aby v nás měli naši klienti důvěru.
 • Bezplatnost - Služba je poskytována zdarma.

Způsob navázání spolupráce

Kontaktování zájemcem:

Zájemci o službu mohou službu zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného zařízení, příbuznými, atd.).

První informace zjišťované a poskytované zájemci:

Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci klienta a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit potřeby klienta.

Pracovník předává zájemci veškeré informace, které se týkají služby (např. pravidla spolupráce, práva a povinnosti, informuje o zpracování osobních údajů atd.)

Dojde-li k vzájemnému souladu mezi pracovníkem a zájemcem a tedy:

 • zájemce patří do cílové skupiny služby
 • požaduje služby, které mu je NZDM Kompas schopno poskytnout
 • zájemce je seznámen s pravidly, právy, povinostmi → smlouvou a přijímá sdělené
 • není plná kapacita služby

  je se zájemcem uzavřena ústní smlouva.

  Ústní smlouva obsahuje:
 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • výši úhrady za sociální služby → služba je poskytována bezplatně
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • dobu platnosti smlouvy

  V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu ze zákonem stanovených důvodů je zájemce zaevidován do Evidence odmítnutých zájemců o službu a je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace (např. kontakt na jiné organizace apod.)

.

Provozní doba

NZDM Kompas klub (ambulance)

adresa: Arch. Teplého 1306 Jindřichův Hradec 377 01

Všední dny (mimo prázdniny)

pondělí - pátek:  11:00 - 19:00

Prázdniny (jarní, letní, podzimní a vánoční)

pondělí - pátek:    8:30 - 16:30

Terénní forma 

místo: ORP Jindřichův Hradec - dle potřebnosti

Všední dny včetně letních prázdnin

středa a pátek:  13:00 - 17:00

Prázdniny (jarní, podzimní a vánoční)

středa: 12:30 - 16:30

pátek: 12:30 - 16:30

Kontakt

Mgr. Petr Švepeš

Tel.: 730 540 628
pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník

Bc. Františka Doležalová

Terénní pracovník (pracovník v sociálních službách)

Valentyna Deshko

pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník