Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rity

SASrd sv. Rity je bezplatná služba pro osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. 
Logo - SASrd sv. Rity

Poslání

Provázíme rodiny s dětmi na cestě životem tak, aby získaly potřebné informace k řešení jejich
těžkostí, získaly potřebnou míru podpory a sebejistoty, aby postupem času již k řešení těchto
situací nepotřebovaly podporu pomáhajících institucí a byly schopny je řešit svépomocí.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Územní působnost terénní formy je správní obvod ORP Jindřichův Hradec.

Cíle

Chceme společně dosáhnout toho, že rodina:

 • zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)
 • je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
 • zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, spolupráce se školou …)
 • je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)
 • má navázané dobré vztahy mezi sebou a s okolím

Služba je poskytována bezplatně.

Zásady poskytováné sociální služby

 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. 
 • Úcta k životu - Při práci s klienty si uvědomujeme hodnotu života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.
 • Potřebnost a podpora samostatnosti – Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.
 • Respektování svobody volby – Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Partnerství – Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.
 • Princip nestrannosti – Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme.
 • Bezplatnost – Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.
 • Individuální přístup – Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

Způsob navázání spolupráce

Kontaktování zájemcem:

Zájemci o službu mohou službu zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného zařízení, příbuznými, atd.).

První informace zjišťované a poskytované zájemci:

Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci uživatele a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit potřeby uživatele. Pracovník předává zájemci veškeré informace, které se týkají služby (např. pravidla spolupráce, práva a povinnosti, informuje o zpracování osobních údajů atd.)

Dojde-li k vzájemnému souladu mezi pracovníkem a zájemce a tedy:

 • zájemce patří do cílové skupiny služby
 • požaduje služby, které mu je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi schopna poskytnout
 • zájemce je seznámen s pravidly, právy, povinostmi → smlouvou a přijímá sdělené
 • není plná kapacita služby

je se zájemcem uzavřena písemná smlouva.

Před podpisem smlouvy jsou realizována dvě setkání, během kterých dochází k vyjasňování očekávání a možností obou stran.

Smlouva obsahuje:

 1. označení smluvních stran
 2. druh sociální služby
 3. rozsah poskytování sociální služby
 4. místo a čas poskytování sociání služby
 5. výši úhrady za sociální služby → služba je poskytována bezplatně
 6. ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb
 7. výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 8. dobu platnosti smlouvy

V případě, že dojde k odmítnutí zájemce ze zákonem stanovených důvodů je zájemce zaevidován do Evidence odmítnutých zájemců o službu a je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace (např. kontakt na jiné organizace apod.)

Provozní doba

adresa: Arch. Teplého 1306 Jindřichův Hradec 377 01

  7:30-11:30 12:00-16:00
Pondělí ambulance (7:30-12:00) terénní práce (12:30-16:30)
Úterý terénní práce terénní práce
Středa terénní práce ambulance (12:00-17:00)
Čtvrtek ambulance terénní práce
Pátek ambulance ambulance (12:00-15:00)

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

Kontakt