Sociální rehabilitace sv. Markéty

Poslání socialni rehabilitace

Naším posláním je bezplatně pomáhat osobám, které se ocitly v krizi. Chceme těmto osobám být nablízku a pomáhat jim překonávat jejich nelehkou životní situaci. Dle jejich individuálních možností a potřeb pomáhat v udržení, rozvoji nebo získání jejich sociálních a osobních dovedností. Podporujeme jejich samostatný a nezávislý způsob života. Máme zájem na jejich zapojení do společenského prostředí a majoritní společnosti.  

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v krizi. Tyto osoby se nachází v těžké životní situaci, z níž častokrát nevidí východisko. Jejich stávající stav poukazuje na to, že je zapotřebí osvojit si nové způsoby prožívání a jednání. Tyto osoby se mohou potýkat například s nezaměstnaností, nestabilním nebo žádným bydlením, neuspokojivým finančním příjmem, neschopností nebo nedostatečnou péčí o sebe a své zdraví atp. 

Cíle

Máme zájem o to, aby klient po ukončení naší služby: 

 • získával, udržoval a rozvíjel své sociální a osobní dovednosti 
 • zvládal pečovat o sebe a své zdraví
 • byl schopen hospodařit (jak v domácnosti, tak s financemi)
 • začleňoval se do běžného života vrstevníků a komunity, smysluplně využíval svůj volný čas
 • byl v maximální možné míře samostatný a soběstačný 

Územní působnost 

Územní působnost je správní obvod ORP Jindřichův Hradec.  

Služba je poskytována terénní formou. 

Zásady poskytováné sociální služby

 • Důstojnost a úcta k životu - Jsme si vědomi nezcizitelné důstojnosti člověka a v souladu s tímto postupujeme i v rámci spolupráce s klienty služby. Respektujeme hodnotu lidského života již od jeho početí.
 • Právo na soukromí - Respektujeme klientovo právo na soukromí. Setkání probíhají tak, aby toto právo bylo zachováno a při jednání například nebyla přítomna nezúčastněná osoba.
 • Rovnost, nestrannost - Ke každému klientovi přistupujeme nestranně s ohledem na jeho potřeby. Všichni klienti mají stejná práva a povinnosti.
 • Respekt - Respektujeme klientovo právo na vlastní svobodné rozhodnutí. Vedeme jej k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Individuální přístup - Ke klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti.
 • Mlčenlivost a anonymita - Jsme vázáni mlčenlivostí, kterou můžeme porušit pouze v případě, kdy dochází k rozporu s platnými právními předpisy.
 • Bezplatnost - Služba je poskytována bezplatně.

Informace, uzavření smlouvy

Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci klienta, jeho potřeby, možnosti, míru samostatnosti a soběstačnosti či osvojené kompetence, přičemž ověřuje, zdali je služba schopna naplnit potřeby klienta. Cílem šetření je i zjistit, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny služby (popřípadě v případě možnosti zprostředkuje kontakt s odpovídající službou).  

Pracovník předává zájemci o službu veškeré informace, které se týkají služby (např. pravidla spolupráce, práva a povinnosti, informuje o zpracování osobních údajů, srozumitelně informuje o obsahu písemné smlouvy o poskytování služby).  

Dojde-li k vzájemnému souladu mezi pracovníkem a zájemcem a tedy: 

 • zájemce patří do cílové skupiny služby 
 • požaduje takové služby, které je mu služba Sociální rehabilitace schopna poskytnout 
 • zájemce je seznámen s pravidly, právy, povinnostmi → smlouvou a přijímá sdělené 
 • není plná kapacita služby 

je se zájemcem uzavřena písemná smlouva.

Písemná smlouva obsahuje: 

 1. Označení smluvních stran
 2. Druh sociální služby 
 3. Rozsah poskytování sociální služby 
 4. Místo a čas poskytování sociální služby 
 5. Výši úhrady za sociální služby → služba je poskytována bezplatně 
 6. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 
 7. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 8. Dobu platnosti smlouvy 

V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu ze zákonem stanovených důvodů je zájemce zaevidován do  Evidence odmítnutých zájemců o službu a je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace (např. kontakt na jiné organizace apod.)

Pracoviště: sídl. U Nádraží 1302/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Provozní doba

  7:30-11:30 12:00-16:00
Pondělí terénní práce terénní práce
Úterý terénní práce terénní práce 
Středa terénní práce terénní práce 
Čtvrtek terénní práce  terénní práce
Pátek terénní práce  terénní práce 

Aktualizováno k 31. 10. 2022