Poradna pro lidi v nouzi

Poradna pro lidi v nouzi je bezplatná služba je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu při řešení své tíživé životní situace, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. OFFICIÁLNÍ logo - final

Poslání

Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc osobě v tíživé životní situaci, kterou není schopna vyřešit vlastními silami.  

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Poradna pro lidi v nouzi je určena osobám v krizi starší 1let v ORP Jindřichův Hradec. 

Cíle

Naším cílem je klient, který je schopen řešit své problémy samostatně a není závislý na pomoci institucí. 

Cílem naší společné práce je tedy klient, který:

 • je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy)
 • je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management)
 • zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, sepsání žádostí nebo odvolání, příprava na nové zaměstnání…)
 • má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez přístřeší)
 • ví kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, zdravotní nebo psychologické služby)

Služba je poskytována bezplatně.

Zásady poskytované sociální služby

 • Bezplatnost - Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
 • Indiviuální přístup - S klientem jednáme individuálně v souladu s jeho možnostmi a potřebami.
 • Anonymita - Jsme vázáni mlčenlivostí, kterou můžeme porušit pouze, jedná-li se o rozpor s platnými právními předpisy (např. ohlašovací povinnost).  V rámci poradenství může klient vystupovat anonymně.
 • Důstojnost a úcta k životu - Při práci s klientem zachováváme jeho lidskou důstojnost. Jsme si vědomi hodnoty života každého klienta. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí. 
 • Právo na soukromí - Dbáme na zajištění bezpečného prostředí a soukromí během konzultací. 
 • Respekt - Respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme kpřijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
 • Nestrannost - Ke všem klientům přistupujeme nestranně s ohledem na jejich individuální potřeby.  

Způsob navázání spolupráce

Kontaktování zájemcem:

Zájemci o službu mohou zařízení zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně aj.

První informace zjišťované a poskytované zájemci:

Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci klienta a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit potřeby klienta.

Pracovník předává zájemci veškeré informace, které se týkají služby (např. pravidla spolupráce, práva a povinnosti, informuje o zpracování osobních údajů atd.)

Pracovníci Poradny pro lidi v nouzi klientovi před uzavřením ústní smlouvy nabízejí možnost tzv. anonymní smlouvy, kdy je jednou ze smluvních stran organizace, která službu poskytuje (FCHJH, Poradna pro lidi v nouzi), přičemž klient na druhé straně zůstává anonymní. 

O uzavření ústní smlouvy vedeme interní záznam. Klient je s náležitostmi smlouvy řádně obeznámen před jejím uzavřením (dle 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, § 91, odst. 2):

Dojde-li k vzájemnému souladu mezi pracovníkem a zájemcem a tedy:

 • zájemce patří do cílové skupiny služby
 • požaduje služby, která je mu Poradna pro lidi v nouzi schopna poskytnout
 • zájemce je seznámen s pravidly, právy, povinostmi → smlouvou a přijímá sdělené
 • není plná kapacita služby

je se zájemcem uzavřena ústní smlouva.

Ústní smlouva obsahuje:

 1. označení smluvních stran
 2. druh sociální služby
 3. rozsah poskytování sociální služby
 4. místo a čas poskytování sociální služby
 5. výši úhrady za sociální služby → služba je poskytována bezplatně
 6. ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb
 7. výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 8. dobu platnosti smlouvy

V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu ze zákonem stanovených důvodů je zájemce zaevidován do Evidence odmítnutých zájemců o službu a je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace (např. kontakt na jiné organizace apod.)

.

Kontakty na další organizace

Tísňová volání

Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Univerzální tísňová linka 112

Linka důvěry České Budějovice - tel. 387 313 030 (nonstop)
 - - - - - - - - - - - - -
DONA linka Bílého kruhu bezpečí - tel. 251 511 313 (nonstop)
- - - - - - - - - - - - -
Linka pro ženy a dívky - tel. 603 210 999 (po, st, pá: 8:00 – 20:00)
- - - - - - - - - - - - -
Linka bezpečí pro děti a mládež - tel. 16 111 (nonstop, bezplatná)
- - - - - - - - - - - - -
Linka seniorů - tel. 800 200 007 (po-pá  8:00 – 20:00 hod)
- - - - - - - - - - - - -
Senior telefon - tel. 800 157 157 (nonstop, bezplatně)

Poradenství

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
Nádražní 47, České  Budějovice, tel. 387 438 703
- - - - - - - - - - - - -
Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi při DCH České Budějovice
Riegrova 51, České Budějovice, tel. 387 203 315
- - - - - - - - - - - - -
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Jiráskovo nábř. 10, České Budějovice, tel. 387 410 864
- - - - - - - - - - - - -
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s
Riegrova 1756/51, České Budějovice, tel. 387 222 838, 606 720 095
- - - - - - - - - - - - -
Poradna BKB České Budějovice
Riegrova 51, České Budějovice, tel. 387 200 094 (út, čt: 17:00 – 19:00)
- - - - - - - - - - - - -
Poradna pro rovné šance o.s. Jihočeská Růže
Česká 52, České Budějovice, tel. 386 360 262 (po, st), mobil 602 148 876
- - - - - - - - - - - - -
Poradna pro lidi v nouzi, Farní charita Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, mobil 731 604 554
- - - - - - - - - - - - -
Občanská poradna Tábor, Diecézní charita České Budějovice
Vančurova 2904, Tábor, mobil 731 619 842 (út 8:00 – 11:00 11:30 – 14:00)
- - - - - - - - - - - - -
Občanská poradna, Oblastní charita Třeboň
Chelčického 2, Třeboň, tel. 384 721 427, 775 566 971
- - - - - - - - - - - - -
Občanská poradna, Farní charita Týn nad Vltavou
Děkanská 220, Týn nad Vltavou, tel. 385 731 553, mobil 731 402 990
- - - - - - - - - - - - -
Poradna Městského úřadu
Janderova 147/II, Jindřichův Hradec, tel. 384 351 321
- - - - - - - - - - - - -
Manželská a předmanželská poradna
Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, tel. 384 361 567 (po-út: 7:30 – 17:00, st: 7:30 – 16:00, čt: 7:30 – 14:00)
- - - - - - - - - - - - -
Arkáda – sociálně psychologické centrum
Husovo náměstí 2/24, Písek, tel. 382 211 300
- - - - - - - - - - - - -
Arkáda – sociálně psychologické centrum, pobočka Milevsko
Náměstí E.Beneše 123, Milevsko, tel. 382 521 300
- - - - - - - - - - - - -
Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem při o.s. Portus Prachatice
Družstevní 92, Prachatice, mobil 736 213 002 ((po – pá: 9:00 – 16:00)
- - - - - - - - - - - -
Manželská a předmanželská poradna
Pod Hradem 9, Strakonice, tel. 383 334 252

Azylové domy pro muže

Dům sv. Pavla
Riegrova 32, České Budějovice, tel. 387 315 388, mobil 774 655 355, 731 604 437
- - - - - - - - - - - - -
Dům sv. Petra,
Záblatí 38, Prachatice, tel. 388 310 979
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům pro muže
Vodárenská 170, Veselí nad Lužnicí, tel. 381 209 200, mobil 604 247 573, 606 612 989
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům
Budovatelská 613, Strakonice, tel. 383 323 639

Azylové domy pro ženy či matky s dětmi

Azylový dům
Žerotínova 9, České Budějovice, tel. 387 314 933
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům Filia
Nerudova 7, České Budějovice, tel. 387 427 168
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům
Budovatelská 613, Strakonice, tel. 383 323 639
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům pro matky s dětmi
Plešivecké náměstí 75
Český Krumlov, mobil 724 374 333, 606 635 249
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Vídeňská 2761, Tábor, tel. 381 271 109, 381 261 575
- - - - - - - - - - - - -
Domov pro matku a dítě
Políkno 47, J.Hradec, tel. 384 326 320
- - - - - - - - - - - - -
Domov sv. Alžběty pro matku a dítě
Veselíčko 22, tel. 382 589 108
- - - - - - - - - - - - -
FOD Azylový dům Jeníčkova Lhota
Jeníčkova Lhota 42, Chotoviny, tel. 381 276 547, mobil 724 667 619, 724 567 502
- - - - - - - - - - - - -
Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Slunečná 1135, Prachatice, tel. 388 310 274
- - - - - - - - - - - - -
Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci
Hluboká nad Vltavou 17, tel. 385 725 063, 602 148 876

Azylové domy pro rodiny s dětmi

Azylový dům Rybka pro rodiny s dětmi
Komenského 73, Husinec, tel. 388 331 274, mobil 723 981 614
- - - - - - - - - - - - -
Azylový dům Rybka pro rodiny s dětmi
Tyršova 10, Studená, tel. 384 391 001, mobil 723 981 614, 776 747 772

Provozní doba

adresa: sídl. U Nádraží 1302/II, Jindřichův Hradec 377 01

 

    7:30-11:30 12:00-16:00
Pondělí ambulance ambulance
Úterý ambulance ambulance
Středa ambulance ambulance
Čtvrtek ambulance terénní práce
Pátek ambulance ambulance

 

Kontakt